Statut

STATUT STOWARZYSZENIA „STOWARZYSZENIE TRAUGUTT DLA PRZYSZŁOŚCI”

Rozdział I
Postanowienia ogólne

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: StowarzyszenieTraugutt dla przyszłości, w dalszych postanowieniach statutu zwane jest Stowarzyszeniem.

Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych, zawiązanym dla wspierania szkoły w realizacji jej zadań statutowych i pozyskiwania środków potrzebnych na realizację działań dydaktycznych, opiekuńczo-wychowawczych oraz na podniesienie jakości funkcjonowania szkoły.

 1. Siedzibą stowarzyszenia jest Częstochowa. Terenem działania jest Rzeczpospolita Polska.

 2. Dla realizacji celów statutowych stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.

 3. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Od chwili wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach oraz niniejszego statutu.

 4. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.

 5. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

 6. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą.

Rozdział II
Cele i środki działania

 1. Celem Stowarzyszenia jest:

 • prowadzenie działalności pożytku publicznego, w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.03.96.873 z późniejszymi zmianami);

 • inspirowanie form działania wspomagających szkołę (materialnie, programowo i organizacyjnie),

 • promowanie ruchu postępu pedagogicznego,

 • wspomaganie samorządności uczniowskiej i szkolnej,

 • rozwijanie uzdolnień uczniów, w tym uczniów szczególnie uzdolnionych,

 • wyzwalanie inicjatyw i ofiarności społecznej, wspierającej działalność szkoły,

 • organizowanie społecznego ruchu rodziców , nauczycieli, instytucji i organizacji dla realizacji zadań kształtowania patriotycznych i obywatelskich postaw dzieci i młodzieży,

 • promocja i organizacja wolontariatu,

 • profilaktyka zagrożeń związanych z używaniem substancji psychoaktywnych przez młodych ludzi,

 • rozwijanie twórczości i kreatywności młodzieży,

 • umacnianie społeczeństwa obywatelskiego, postaw obywatelskich i demokracji,

 • przeciwdziałanie przejawom nietolerancji ksenofobii, rasizmu, i dyskryminacji w życiu publicznym,

 • działalność profilaktyczną, edukacyjną i wychowawczą na rzecz dzieci, młodzieży i dorosłych ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

 • promowanie i organizowanie aktywnych form wypoczynku, rekreacji i turystyki,

 • podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska,

 • przeciwdziałanie przemocy w rodzinie,

 • udzielanie pomocy w sytuacjach kryzysowych szkolnych, rodzinnych, rówieśniczych i osobistych

 • organizowanie opieki pozaszkolnej dla dzieci i młodzieży z rodzin ubogich i dysfunkcyjnych – prowadzenie działań wychowawczych, stymulujących rozwój dzieci i młodzieży.

 • budowanie partnerstwa na rzecz wsparcia osób, rodzin i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym w sytuacji długotrwałego bezrobocia, niepełnosprawności, ubóstwa, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, oraz bezdomności.

 1. Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:

 • tworzenie warunków programowych i organizacyjnych dla realizacji porozumienia społecznego w sprawach kształcenia i wychowania dzieci i młodzieży,

 • podejmowanie działań na rzecz bazy materialnej szkolnictwa , tworzenie właściwych warunków nauki wszystkim rocznikom młodzieży,

 • inspirowanie czynów społecznych, świadczeń finansowych, materialnych oraz prac na rzecz budowy, rozbudowy, modernizacji i wyposażenia szkoły,

 • gromadzenie środków finansowych i rzeczowych pochodzących z dobrowolnych świadczeń obywateli, stowarzyszeń, organizacji społecznych, zawodowych i samorządowych, przedsiębiorstw i ofiarodawców zagranicznych, osób fizycznych i prawnych, z imprez i zbiórek publicznych oraz funduszy celowych z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych szkoły,

 • organizowanie akcji charytatywnych i wydarzeń kulturalnych

 • organizowanie spotkań, wykładów, warsztatów, konferencji poświęconych celom Stowarzyszenia,

 • organizowanie imprez masowych propagujących cele Stowarzyszenia,

 • umożliwianie osobom zainteresowanym udziału we wszelkich formach rozwoju intelektualnego,

 • współpracę z wszelkimi osobami oraz instytucjami o podobnych celach działania,

 • inne działania bieżące służące realizacji celów statutowych,

 • Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez działalność odpłatną i nieodpłatną


Rozdział III
Członkowie – prawa i obowiązki

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

 2. Stowarzyszenie posiada członków:

  1. zwyczajnych,

  2. wspierających,

  3. honorowych.

 3. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych, która:

  1. Złoży deklarację członkowską na piśmie,

  2. Przedstawi pozytywną opinię dwóch członków Stowarzyszenia.

 4. Członkiem zwyczajnym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.

 5. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.

 6. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu.

 7. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.

 8. Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zgromadzenie na wniosek 10 członków Stowarzyszenia.

 9. Członkowie zwyczajni mają prawo:

  1. biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,

  2. korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,

  3. udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,

  4. zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia,

 10. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

  1. brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,

  2. przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,

  3. regularnego opłacania składek.

 11. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.

 12. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia

 13. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

 14. Utrata członkostwa następuje na skutek:

  1. pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,

  2. wykluczenia przez Zarząd:

   • z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,

   • z powodu notorycznego nieuczestniczenia w pracach Stowarzyszenia,

   • z powodu niepłacenia składek za okres pół roku,

   • na pisemny wniosek trzech członków Stowarzyszenia

  1. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,

  2. śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.

 1. Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków stowarzyszenia lub pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków. Uchwała walnego zgromadzenia członków jest ostateczna.

Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia

 1. Władzami Stowarzyszenia są:

  1. Walne Zebranie Członków,

  2. Zarząd,

  3. Komisja Rewizyjna.

 2. Kadencja władz.

  1. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa trzy lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnymbezwzględną większością głosów

  2. Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić nie dłużej niż przez dwie kadencje.

 3. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.

 4. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:

  1. z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,

  2. z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.

 5. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.

 6. Walne Zebranie Członków zwyczajne jest zwoływane raz na dwa lata przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.

 7. Walne Zebranie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

 8. Uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia zapadają bezwzględną większością głosów w obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków. Głosowanie jest jawne.

 9. Do kompetencji Walnego Zebrania należą:

 • określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,

 • uchwalanie zmian statutu,

 • wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia

 • udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,

 • rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

 • uchwalanie budżetu,

 • uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,

 • podejmowanie chwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,

 • rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,

 • rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,

 • rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,

 • podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,

 • podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz stowarzyszenia.

 1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.

 2. Zarząd składa się z 3 osób – prezesa oraz dwóch wiceprezesów. Prezesa i wiceprezesów wybiera Zarząd spośród swoich członków.

 3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na miesiąc. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes.

 4. Do kompetencji Zarządu należą:

 • realizacja celów Stowarzyszenia,

 • wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,

 • sporządzanie planów pracy i budżetu,

 • sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,

 • podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,

 • reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,

 • zwoływanie Walnego Zebrania Członków,

 • przyjmowanie i skreślanie członków.

 1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.

 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób w tym przewodniczącego, zastępcy oraz sekretarza. Komisja Rewizyjna nie podlega Zarządowi w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru, a jej członkowie:

 • nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,

 • nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,

 • mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż określone w art. 8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26, poz. 306, z 2001 r. Nr 85, poz. 924 i Nr 154, poz. 1799, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 45, poz. 391 i Nr 60, poz. 535);

 1. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku.

 2. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 • kontrolowanie działalności Zarządu,

 • składanie wniosków z kontroli na Walnym Zebraniu Członków,

 • prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania Członków oraz zebrania Zarządu,

 • składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,

 • składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków.

 1. W razie gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

Rozdział V

Majątek i Fundusze

 1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

 2. Majątek ten powstaje z:

  1. składek członkowskich,

  2. darowizn, spadków i zapisów,

  3. dochodów z prowadzonej działalności gospodarczej i majątku Stowarzyszenia,

  4. dotacji i ofiarności publicznej.

 3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami i ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 4. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd działających łącznie.

 5. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w szczególności w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu działających łącznie.

 6. Zabrania się:

 • udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”, 

 • przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach (wykreślone trzy końcowe wersy tego podpunktu), 

 • wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji, 

 • zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

Rozdział VI
Postanowienia końcowe

 1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków kwalifikowaną większością głosów – (dwóch trzecich), przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

 3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy Prawa o Stowarzyszeniach.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *